درباره ما

جایگاه ویژه عید ســعید غدیر در بین شــیعیان تا آنجا که در روایات به عنوان عیــد الله الاکبــر از آن یــاد شــده اســت و سرمشــق گیری از ســیره امیرالمومنیــن حضــرت علی (ع) در رسیدگی به نیازمندان و محرومین، خواهد بود.اتحادیــه انجمن هــای اســلامی دانش آمــوزان نیــز بــا پیشــینه پرچمــداری جنبــش دانش آموزی و نگاه ویژه تربیتی که موجب احساس مسئولیت در این عرصه می شود،در راســتای تبدیل روز عید ســعید غدیر به یک روز شــاد برای آحاد مــردم به خصوص نیازمنــدان و همچنیــن اســتفاده از فضــای همدلــی و ایجــاد دغدغه حــس یاورانه در قبال همنوعان برای قشــر نوجوان، با ســرلوحه قرار دادن حدیث امام صادق (ع) که می فرمایند: غذا دادن به یک مومن در روز عید غدیر ثواب اطعام یک میلیون پیامبر و صدیق و یک میلیون شهید و یک میلیون فرد صالح در حرم خداوند را دارد.پویش میزبانی به توان میلیون را طراحی کرد تا بتواند گام مناســبی در این عرصه برداشــته و کمک به جریانســازی در اطعــام غدیر داشــته باشــد.