تنها 4 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون

تنها 5 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون

تنها 6 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون

تنها 7 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون

تنها 8 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون

تنها 9 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون

تنها 10 روز به عید بزرگ غدیر مانده

شنیدید میگن میزبانی در عید غدیر برابری میکنه با میزبانی از یک میلیون نفر پویش به میزبانی توان میلیون دوستانتان رو به این پویش دعوت کنید منتظر تصاویر و گویش های شیرین استان های شما هستیم در #میزبانی_به_توان_میلیون